Програм за обрачун уговора о накнади за уређење грађевинског земљишта ( за легализацију или стандардне ) је урађен по захтеву ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац. Овај софтвер обезбеђује праћење неограниченог броја уговора у смислу да се за сваки прати тачно када му доспева рата на плаћање, прати ревалоризацију и камату из месеца у месец. Тиме се добија прецизно податак у сваком тренутку какво је стање са свим евидентираним уговорима, колика су кашњења, обрачуната ревалоризација и камата, укупно уговорена накнада, остатак ревалоризован, укупно уговорена површина, колике су вредности везане за легализацију и сл. У њега је уграђено више од 15 година рада и искуства на овом пољу.

Функције програма
– унос стопа ревалоризације и камате за сваки месец
– унос инвеститора и жираната са свим битним подацима
– унос ставки из уговора, уговорена површина, накнада, датум закључења и завођења уговора, број рата
– унос уплата групно или појединачно
– обрачуни ревалоризације и камата аутоматски и по жељи оператера
– омогућени и калкулатори за произвољан прорачун ревалоризације и камате
– унос уплаћених рата унапред
– прорачун за жељени број рата за уплату унапред
– картицу конта са комплетним стањем уговора
– промет по уговору где се виде све промене које су се дешавале од закључења
– омогућено је мировање уговора – у случају када има потребе да се заустави „доспевање“ и обрачун камата на неки период
– омогућен је унос података и за активне уговоре који су већ склопљени уз унос почетног стања
– омогућено сторнирање свих трансакција у било ком тренутку у случају грешке уз одређена администраторска права

Постоји чак 15 врста разних извештаја као што су:
– апсолутни износ ревалоризације – приказ укупно обрачунате ревалоризације за жељени период
– апсолутни износ камате – приказ укупно обрачунате камате за жељени период
– укупна накнада за период – укупан износ свих уговора
– укупно уплаћено за период – укупна вредност свих извршених уплата
– стање уговора на дан – прорачун какво ће бити стање неког уговора на неки дан у будућности
– опомена пред утужење – унапред форматирана опомена за инвеститоре који имају дуговање
– обавештење о дугу – унапред форматирано обавештење за жиранте чији инвестироти дугују
– доспели дуг – тачан преглед свих дуговања сортираних по износу
– остатак ревалоризован – износ свих недоспелих потраживања ревалоризованих на дан прегледа
– промет по уговору – преглед свих уплата и исплата за сваки уговор појединачно
– калкулација рата унапред – брз обрачун колико странка треба да уплати како би регулисала неколико рата унапред
– сумирање површина – табеларни приказ укупно свих површина по категоријама и у зависности од тога да ли је легализација или не у питању тако да се може пратити и динамика спровођења легализације
– фактурисано – укупно обрачунате камате, ревалоризоване рате и аванси
– штампани извештаји – преглед за кога су, када и које опомене одштампане
– уплаћено – преглед свих уплата за жељени период са укупним износом
Програм је пројектован за паралелни рад са великим бројем уговора уз одговарајући хардвер (сервер) који може и требао би да ради под линуксом због безбедности, стабилности, заштите од вируса и доста ниже цене. Обезбеђено аутоматско архивирање података за случај пада система из било ког разлога.Због безбедности и заштите података омогућено је неколико нивоа права приступа тако да се сваки корисник може ограничити са улогом коју може да добије. Свака промена коју било који корисник унесе се бележи и увек се може погледати ко је одговоран за унос и/или брисање података.

jpgz_400x204

Категорије: Програми